PHÂN CÔNG CHAT

Vào mục cài đặt

Nhấn vào màn hình phân công

Có thể phân công trực tiếp trong hội thoại cho nhân viên

Last updated