NHẬT TÍN

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://online.ntx.com.vn/

- Truy cập trang https://online.ntx.com.vn/register để tạo tài khoản

Bước 2: Cấu hình API Nhật Tín trên Trustsales - Truy cập màn hình cấu hình => giao hàng => thêm mới

Điền các thông tin: Tên nhà vận chuyển + Màu - Chọn sử dụng API - Nhập USER NAME, PASSWORD và PART ID (Mã ID thông tin cá nhân) sau đó bấm lưu

Bước 3: Gởi đơn sang Nhật Tín - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gửi, chọn "Hình thức giao hàng" là Nhật Tín.

Bước 4:

Chọn nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách đơn hàng hoặc để gởi từng đơn 1.

Hiện ra popup, click vào để gởi đơn Hiện ra popup

Nhập tên nhóm và chọn dịch vụ, hình thức thanh toán và nội dung ngành hàng, sau đó nhấn

Gửi đơn thành công, hệ thống sẽ báo như hình

Bước 5: Đồng bộ trạng thái nhà vận chuyển

Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Chọn bộ lọc "chuyển hàng" sau đó click vào để đồng bộ trạng thái đơn hàng với Nhật Tín