NHẤT TÍN

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://online.ntx.com.vn/

- Truy cập trang https://online.ntx.com.vn/register để tạo tài khoản

Bước 2: Cấu hình API Nhất Tín trên Trustsales - Truy cập màn hình cấu hình => giao hàng => thêm mới

Điền các thông tin: Tên nhà vận chuyển + Màu - Chọn sử dụng API - Nhập USER NAME, PASSWORD và PARTNER

ID (Mã ID thông tin cá nhân) sau đó bấm lưu

Sau đó đăng nhập vào trang quản lý tài khoản, chọn cài đặt tài khoản và coppy mã thông tin cá nhân (Partner ID)

Bước 3: Gởi đơn sang Nhất Tín - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gửi, chọn "Hình thức giao hàng" là Nhất Tín.

Bước 4:

Gửi đơn thành công, hệ thống sẽ báo như hình

Bước 5: Đồng bộ trạng thái nhà vận chuyển

Last updated