TRUSTSALES
Search
K

NHẤT TÍN

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://online.ntx.com.vn/
- Truy cập trang https://online.ntx.com.vn/register để tạo tài khoản
Bước 2: Cấu hình API Nhất Tín trên Trustsales - Truy cập màn hình cấu hình => giao hàng => thêm mới
Điền các thông tin: Tên nhà vận chuyển + Màu - Chọn sử dụng API - Nhập USER NAME, PASSWORD và PARTNER
ID (Mã ID thông tin cá nhân) sau đó bấm lưu
Chọn nvc Nhật Tín Express
Sau đó đăng nhập vào trang quản lý tài khoản, chọn cài đặt tài khoản và coppy mã thông tin cá nhân (Partner ID)
Bước 3: Gởi đơn sang Nhất Tín - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gửi, chọn "Hình thức giao hàng" là Nhất Tín.
Bước 4:
Chọn
nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách đơn hàng hoặc
để gởi từng đơn 1.
Hiện ra popup, click vào
để gởi đơn Hiện ra popup
Nhập tên nhóm và chọn dịch vụ, hình thức thanh toán và nội dung ngành hàng, sau đó nhấn
Gửi đơn thành công, hệ thống sẽ báo như hình
Bước 5: Đồng bộ trạng thái nhà vận chuyển
Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Chọn bộ lọc "chuyển hàng" sau đó click vào
để đồng bộ trạng thái đơn hàng với Nhất Tín