QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Chức năng cho phép người dùng quản lý đơn hàng trong gian hàng TikTok Shop của mình trên TrustSales

Thanh tìm kiếm: Xem TÌM KIẾM ĐƠN HÀNG

Đồng bộ đơn hàng: Xem ĐỒNG BỘ ĐƠN HÀNG

Sắp xếp vận chuyển: Xem SẮP XẾP VẬN CHUYỂN

In mã vận đơn: Xem IN MÃ VẬN ĐƠN

Mã vận đơn/ID đơn hàng: Mã vận đơn và mã đơn hàng của đơn hàng đó

Trạng Thái: Trạng thái đơn hàng của đơn hàng

Mã sản phẩm: Mã sản phẩm của sản phẩm trong đơn hàng đó

Tiền Hàng: Tổng tiền của đơn hàng

Ngày Tạo: Ngày tạo đơn hàng

Khách Hàng: Khách hàng đặt đơn hàng

Nhà Vận Chuyển: Nhà vận chuyển nhận chuyển đơn hàng

  • In mã vận đơn: In mã vận đơn cho đơn hàng đã có mã vận đơn

  • Hủy đơn: Hủy đơn hàng

Last updated