KIỂM KHO

Kiểm kho là một hoạt động các cửa hàng thực hiện để kiểm kê số lượng và tình trạng của hàng hóa trong kho nhằm nắm được tình hình hàng hóa thực tế trong kho, lượng chênh lệch so với thực tế.

I. Tạo phiếu kiểm kho

Vào menu Kho hàng -> Kiểm kho -> Kiểm hàng

Bược 1: Chọn kho cần kiểm:

Tại màn hình Kiểm kho -> Kho

Bước 2: Thêm sản phẩm và thêm phiếu kho:

Hệ thống hỗ trợ 2 cách để đưa sản phẩm vào phiếu:

#Cách 1: Thêm bằng excell

Tại màn hình Kiểm Kho -> Nhập excell -> Tải file mẫu:

Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin:

- Productl ID: mã sản phẩm (bắt buộc) - ProductName: Tên sản phẩm - NewQuantily: Số lượng thực tế - Description: Lý do

Quay về màn hình kiểm kho -> Nhập excel -> chọn file excel vừa tạo để import lên hệ thống:

#Cách 2: Nhập thông thường:

Tại màn hình Quản lý kiểm kho, bấm F3 hoặc nhập sản phẩm vào ô tìm kiếm sản phẩm:

Bước 3: Nhập tồn kho thực tế:

Sau khi chọn sản phẩm kiểm, nhập số lượng thực tế tại cột Sau điều chỉnhchọn Lý do trả hàng

Tồn kho: số lượng sản phẩm trong kho trước khi điều chỉnh

Bước 4: Nhập thông tin phiếu kiểm:

Các thông tin phiếu bao gồm:

  • Diên giải (bắt buộc)

  • Ghi chú

Bước 5: Hoàn tất phiếu:

Sau khi kiểm tra lại các nội dung trong phiếu chọn “lưu tạm” hoặc “đã kiểm”

- Lưu tạm: cho phép điều chỉnh hoặc sửa dữ liệu

- Đã kiểm: Ở trạng thái này sẽ không cho phép sửa hay thay đổi thông tin kiểm kho, không muốn thực hiện kiểm kho chọn “hủy”.

Để hoàn tất phiên kiểm kho đã tạo chọn “cân bằng kho”

II. Tìm kiếm và sắp xếp phiếu nhập hàng:

1/ Tìm kiếm

Để xem danh sách tất cả các phiếu nhập hàng cũng như thông tin về từng phiếu nhập hàng, bạn vào menu kho hàng -> Kiểm kho -> chọn Nâng cao -> tick chọn các trường muốn tìm kiếm

Nhập (các) thông tin tìm kiếm, bao gồm:

- Tìm kiếm phiếu nhập hàng (mã chứng từ) (1): ST_0000XX

mã chứng từ (1): ST_0000XX

- Tìm kiếm theo thời gian cập cuối

- Tìm kiếm theo trạng thái phiếu nhập hàng: Đang kiểm hàng, Đã kiểm hàng, Đã cân bằng

- Tìm kiếm theo nhân viên tạo

- Tìm kiếm theo người cân bằng

- Tìm kiếm theo kho

2. Sắp xếp phiếu:

Trong màn hình danh sách kiểm kho, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột như: Mã chứng từ, Kho kiểm hàng, Trạng thái, Ngày tạo, Người tạo, Cập nhật cuối, Người cân bằng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Lưu ý: Cùng một sản phẩm không thể có 2 phiên kiểm kho, bạn phải hoàn tất hoặc hủy phiếu trước khi tạo phiếu mới có chứa sản phẩm đó.

Last updated