TẠO SẢN PHẨM

Chức năng cho phép người dùng thêm sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop vào hệ thống TrustSales

Chức năng chỉ khả dụng khi sản phẩm đó chưa được liên kết với sản phẩm trong hệ thống TrustSales.

Các bước thực hiện Thêm sản phẩm TikTok Shop vào hệ thống TrustSales:

Bước 1: Tại giao diện Danh sách sản phẩm, nhấp vào chức năng Tạo mới trên sản phẩm TikTok Shop muốn thêm vào hệ thống TrustSales

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Tạo sản phẩm với các thông tin tương ứng với sản phẩm đã chọn

Tên sản phẩm: Tên của sản phẩm

Danh mục TrustSales: Danh mục sản phẩm trong TrustSales

Mã sản phẩm: Mã của sản phẩm

Giá nhập: Giá nhập vào của sản phẩm

Giá buôn: Giá buôn sỉ của sản phẩm

Giá bán: Giá bán ra của sản phẩm

Sản phẩm có nhiều thuộc tính: Luôn On, hiển thị ra các biến thể và thuộc tính của sản phẩm

Vận chuyển: Các thuộc tính của sản phẩm dùng cho việc vận chuyển

Tự động liên kết sản phẩm: Tự động liên kết với sản phẩm TikTok Shop tương ứng

Bước 4: Hoàn tất tạo sản phẩm

Last updated