GHI CHÚ ĐƠN HÀNG

Vào hội thoại chat

Hiểu thị các ghi chú mong muốn cho đơn hàng

Thông tin sẽ tự động cập nhật vào ghi chú đơn hàng

Last updated