TRUSTSALES
Search
K

TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Bước 1: tại menu kho hàng -> năng lực tiêu thụ sản phẩm
Bước 2: Nhập mã sản phẩm muốn xem
Bước 3: Chọn kho
Ngày xét báo cáo: 30 ngày (Từ thời điểm hiện tại lùi về trước 30 ngày)
Tồn kho: Số lượng sản phẩm hiện có trong kho
Số lượng tiêu thụ: Số lượng xuất bán của sản phẩm đó trong thời gian xem báo cáo
Mức độ tiêu thụ = Số Lượng sản phẩm đó bán trong khoảng thời giam xét báo cáo / Số ngày xét báo cáo
Số ngày tiêu thụ = Tồn kho / Mức độ tiêu thụ hàng ngày