Cấu hình bài viết

Để cấu hình bài viết bạn có 2 cách:

Cách 1: Chọn "Cập nhật" để chỉnh sửa những bài viết (livestream) đã được đồng bộ trước đó.

Cách 2: Bạn chọn "Thêm mới" để tự cấu hình bài viết trên Page.

Last updated