NHẬP KHO

I. Tạo phiếu nhập hàng

  • Màn hình nhập hàng xuất hiện như sau:

Các bước nhập sản phẩm

Cách 1: Nhập thông thường Bấm phím " F3" hoặc hập mã sản phẩm tại ô "tìm kiếm sản phẩm"

Muốn xóa sản phẩm đã chọn ấn vào

Cách 2: Import bằng excell Tại màn hình Nhập hàng==>Nhập excell để tải file mẫu từ hệ thống

Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin:

  • ProductID: Mã sản phẩm (bắt buộc)

  • ProducName: Tên sản phẩm

  • Quanlity: Số lượng (bắt buộc)

  • Unitprice: Giá nhập (nếu có)

Lưu thông tin trên file excel mẫu. Trở về màn hình nhập hàng, kích Chọn file dữ liệu và tìm đến file vừa lưu bấm Chọn file excel để cập nhật lên hệ thống:

Nhập thông tin thanh toán: Sau khi chọn số lượng và giá nhập, tiến hành nhập các thông tin thanh toán:

Thông tin thanh toán bao gồm: Tổng tiền thanh toán, Chiết khấu, Chi phí: - Chiết khấu: số tiền nhà cung cấp khấu trừ cho lần nhập hàng đó, có 2 cách chiết khấu theo VNĐ và % - Chi phí: Số tiền phát sinh (không tính tiền nhập hàng) cho lần nhập hàng, có thể thêm nhiều loại chi chí, tổng chi phí bằng tổng các loại chi phí

Tổng thanh toán = Thành tiền - Chiết khấu + Chi phí

Nhập thông tin khách hàng: Các thông tin nhập hàng bao gôm:

  • Ngày nhập kho: có thể chỉnh ngày nhập kho (không lớn hơn ngày hiện tại và không quá 30 ngày so với ngày hiện tại)

  • Chọn kho nhập hàng

  • Chọn nhà cung cấp (bắt buộc)

  • Nhập diễn giả (bắt buộc)

  • Nhập ghi chú

Lưu và hoàn tất phiếu

Sau khi kiểm tra lại các thông tin của phiếu nhập hàng chọn “Lưu tạm” để lưu thông tin phiếu. Có thể bỏ qua bước Lưu tạm nếu muốn hoàn tất phiếu ngay, ở trạng thai lưu tạm phiếu nhập kho cho phép điều chỉnh thông tin và không thay đổi tồn kho của sản phẩm.

Sau khi chọn Lưu Tạm phiếu sẽ tạo mã chúng từ PO_0000XX trên màn hình quản lý nhập hàng

Hoàn tất phiếu: Tại màn hình quản lý nhập hàng chọn phiếu đã lưu tạm trước đó, có thể điều chỉnh thay đổi thông tin chọn Hoàn Tất

Sau khi hoàn tất quay lại màn hình quản lý nhập hàng trạng thái đã được thay đổi thành “hoàn tất”. Ở trạng thái này bạn không thể thay đổi thông tin phiếu.

II. Coppy phiếu

Vào màn hình quản lý Nhập Hàng => Chọn phiếu muốn sao chép => Copy

Hệ thống sẽ sao chép lại phiếu như trước đó, các thao tác nhập kho hàng tương tự như ở hướng dẫn phần I

III. Tìm kiếm và sắp xếp phiếu nhập hàng

Tìm kiếm

Để xem danh sách tất cả các phiếu nhập hàng cũng như thông tin về từng phiếu nhập hàng, bạn vào menu Kho hàng -> chọn Nhập hàng -> chọn Nâng cao -> tick chọn các trường muốn tìm kiếm.

Nhập các thông tin tìm kiếm bao gồm: - Tìm kiếm phiếu nhập hàng (mã chứng từ) - Tìm kiếm theo ngày tạo - Tìm kiếm theo trạng thái phiếu nhập hàng: Tạm, Hoàn tất - Tìm kiếm theo nhân viên tạo đơn - Tìm kiếm theo kho nhập - Tìm kiếm theo nhà cung cấp - Tìm kiếm theo nhân viên nhập kho - Tìm kiếm theo ngày nhập

Sắp xếp phiếu:

Trong màn hình danh sách phiếu nhập hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo các cột như: Mã chứng từ, Ngày nhập, Tổng tiền, Tổng sản phẩm, Chi phí, Chiết khấu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Để sắp xếp danh sách phiếu nhập hàng theo cột nào, chỉ cẩn tích vào tiêu để của cột đó.

Hiển thị lưới

Trong màn hình danh sách phiếu nhập hàng -> kích chọn vào bánh xe bên dưới màn hình -> tick chọn hoặc bỏ chọn các lưới muốn hiển thị -> Save

Last updated