TRUSTSALES
Search…
CÔNG NỢ NVC
"Là nơi giúp quản lý những đơn hàng sau khi chuyển cho nhà vận chuyển cũng như cước phí vận chuyển các đơn hàng..."
Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Công nợ NVC
  • Thống kê tổng giá trị đơn hàng đã giao cho NVC, đơn Thành công, đơn Chưa có KQ, đơn Chuyển hoàn (1)
  • Bộ lọc tìm kiếm (2)
  • Danh sách đơn hàng (3)
Tổng công nợ
Chưa có KQ
Đơn hàng Thành công
Chuyển hoàn
  • Bộ lọc tìm kiếm giúp lọc những đơn hàng theo điều kiện lọc
Nhà giao hàng
Ngày chuyển
Trạng thái
Thông tin
  • Click
    -> tải file mẫu về -> nhập theo file mẫu
Các cột buộc phải nhập: STT, SO_HIEU, MA_DON_HANG, TRI_GIA
Chọn kiểu Import -> Click
-> chọn file đã nhập -> Click
để tải file lên -> Click
-> Click
để hoàn tất
Copy link