TRUSTSALES
Search
K

CÔNG NỢ NVC

"Là nơi giúp quản lý những đơn hàng sau khi chuyển cho nhà vận chuyển cũng như cước phí vận chuyển các đơn hàng..."
Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Công nợ NVC
  • Thống kê tổng giá trị đơn hàng đã giao cho NVC, đơn Thành công, đơn Chưa có KQ, đơn Chuyển hoàn (1)
  • Bộ lọc tìm kiếm (2)
  • Danh sách đơn hàng (3)
Tổng công nợ
Chưa có KQ
Đơn hàng Thành công
Chuyển hoàn
  • Bộ lọc tìm kiếm giúp lọc những đơn hàng theo điều kiện lọc
Nhà giao hàng
Ngày chuyển
Trạng thái
Thông tin
  • Click
    -> tải file mẫu về -> nhập theo file mẫu
Các cột buộc phải nhập: STT, SO_HIEU, MA_DON_HANG, TRI_GIA
Chọn kiểu Import -> Click
-> chọn file đã nhập -> Click
để tải file lên -> Click
-> Click
để hoàn tất