CÔNG NỢ NVC

"Là nơi giúp quản lý những đơn hàng sau khi chuyển cho nhà vận chuyển cũng như cước phí vận chuyển các đơn hàng..."

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Công nợ NVC

  • Thống kê tổng giá trị đơn hàng đã giao cho NVC, đơn Thành công, đơn Chưa có KQ, đơn Chuyển hoàn (1)

  • Bộ lọc tìm kiếm (2)

  • Danh sách đơn hàng (3)

Tổng công nợ

Chưa có KQ

Đơn hàng Thành công

Chuyển hoàn

  • Bộ lọc tìm kiếm giúp lọc những đơn hàng theo điều kiện lọc

Nhà giao hàng

Ngày chuyển

Trạng thái

Thông tin

Các cột buộc phải nhập: STT, SO_HIEU, MA_DON_HANG, TRI_GIA

Last updated