QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Chức năng cho phép người dùng quản lý sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop của mình trên TrustSales

Thanh tìm kiếm: Xem TÌM KIẾM SẢN PHẨM

Đồng bộ dữ liệu sản phẩm: Xem ĐỒNG BỘ SẢN PHẨM

Đồng bộ số lượng tồn: Xem ĐỒNG BỘ SỐ LƯỢNG TỒN

Trả lại số lượng tồn cũ: Xem TRẢ LẠI SỐ LƯỢNG TỒN CŨ

Sản phẩm: Tên sản phẩm và hình ảnh

Trạng thái liên kết: Chưa/Đã liên kết với sản phẩm tương ứng trong hệ thống TrustSales

Đồng bộ:

  • On: Khi đồng bộ số lượng tồn và trả lại số lượng tồn thì sẽ đồng bộ sản phẩm này

  • Off: Khi đồng bộ số lượng tồn và trả lại số lượng tồn thì sẽ bỏ qua sản phẩm này

  • Tạo sản phẩm: Thêm mới sản phẩm tương tự vào hệ thống TrustSales

  • Liên kết sản phẩm: Liên kết sản phẩm vừa tạo mới trong TrustSales với sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop

  • Hủy liên kết: Hủy liên kết với sản phẩm đã liên kết giữa gian hàng TikTok Shop với TrustSales

Last updated