ĐIỀU CHỈNH GIÁ VỐN

I. Tạo phiếu điều chỉnh

Tại menu Kho hàng -> Điều chỉnh giá vốn -> Thêm mới

Bước 1: NHập sản phẩm

Tại màn hình thêm mới bạn chọn kho cần thao tác

Hệ thống sẽ hỗ trợ 2 cách để chọn hàng hóa

Cách 1: tìm kiếm hàng hóa trên thanh công cụ tìm kiếm

Bấm F3 hoặc kích vào ô “tìm kiếm sản phẩm” và nhập mã sản phẩm muốn điều chỉnh -> Chọn sản phẩm muốn điều chỉnh -> Nhập số tiền sau điều chỉnh

(giá vốn hiện tại sẽ được hệ thống lấy tự động giá vốn hiện có của sản phẩm theo kho)

Muốn xóa sản phẩm chọn

Cách 2: Import bằng excell

Tại màn hình tạo phiếu kiểm chọn nhập excell -> tải file mẫu

Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin:

  • Productl ID: mã sản phẩm (bắt buộc)

  • ProductName: Tên sản phẩm

  • UnitPrice: Giá sau điều chỉnh

Bước 2: Lưu phiếu

Sau khi kiểm tra lại dữ liệu trên phiếu điều chỉnh bấm “Lưu” (bước này bạn có thể bỏ qua nếu như muốn điều chỉnh ngay)

II. Tìm kiếm/sắp xếp phiếu

- Để xem danh sách tất cả các phiếu điều chỉnh giá vốn, cũng như thông tin về từng phiếu, vào menu Kho hàng, chọn Điều chỉnh giá vốn.

- Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu điều chỉnh, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách.

1.Tìm kiếm thông tin

Các thông tin tìm kiếm phiếu điều chỉnh giá vốn bao gồm:

Tìm kiếm theo mã phiếu chuyển hàng (1): CA_0000X

  • Tìm kiếm theo kho

  • Tìm kiếm theo trạng thái: Đang điều chỉnh, Đã điều chỉnh

  • Tìm kiếm theo ngày tạo

  • Tìm kiếm theo ngày cập nhật

  • Tìm kiếm theo ngày điều chỉnh

  • Tìm kiếm theo người điều chỉnh

2. Sắp xếp danh sách phiếu điều chỉnh

Trong màn hình danh sách phiếu điều chỉnh giá vốn hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột: Mã phiếu, Kho hàng, Trạng thái, Ngày tạo, Người tạo, Ngày điều chỉnh, Người điều chỉnh, Cập nhật cuối theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Last updated