ĐỒNG BỘ SỐ LƯỢNG TỒN

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ số lượng tồn kho của sản phẩm trong hệ thống TrustSales lên gian hàng TikTok Shop

Sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop cần phải được liên kết với sản phẩm trong hệ thống TrustSales trước khi đồng bộ tồn kho.

Các bước thực hiện Đồng bộ số lượng tồn kho sản phẩm TikTok Shop:

Bước 1: Tại giao diện Danh sách sản phẩm, nhấp vào Đồng bộ tồn

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Đồng bộ số lượng tồn

Kho hệ thống được chọn đồng bộ: Kho của hệ thống TrustSales được chọn để đồng bộ với gian hàng, người dùng có thể thay đổi Kho trong Cấu hình gian hàng

Lượng tăng thêm (Dự trù): Số lượng sản phẩm dự trù do người dùng đã nhập trong Cấu hình gian hàng, áp dụng cho tất cả sản phẩm

Trong Cấu hình gian hàng:

  • Nếu Công thức tính đồng bộ tồn kho là "Số lượng tồn kho hiện tại" --> Tồn kho TikTok Shop = Tồn kho hiện tại + Dự trù

  • Nếu Công thức tính đồng bộ tồn kho là "Số lượng tồn kho hiện tại - Số lượng đã đặt" --> Tồn kho TikTok Shop = Tồn kho hiện tại - Số lượng Đặt hàng + Dự trù

  • Nếu Tự động đồng bộ tồn khoOn --> Hệ thống TrustSales tự động đồng bộ tồn kho sản phẩm theo thời gian thực mỗi khi sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop có sự thay đổi

Bước 3: Lựa chọn gian hàng cần đồng bộ tồn kho

Bước 5: Hệ thống bắt đầu đồng bộ

Bước 6: Đồng bộ tồn kho hoàn tất

Last updated