TRUSTSALES
Search
K

CÀI ĐẶT

Cấu hình chung
ẤN CHỌN SẼ HIỂN NHƯ HÌNH
Click để gửi khi Enter
Click để hiển thị tên Tags
Thẻ Tags
ẤN CHỌN NHƯ HÌNH
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Tin nhắn mẫu
ẤN CHỌN NHƯ HÌNH
Thêm mới
Chỉnh sửa
Xóa
Đồng bộ fanpage
ẤN CHỌN NHƯ HÌNH
Tìm kiếm ID page đồng bộ
Dồng bộ bài post
Đăng ký page
Xóa page
Pag ID
Tùy chọn
ẤN CHỌN NHƯ HÌNH
Ẩn khi có số
Ẩn khi không có số
Phone seeding
  • Khi thêm số điện thoại vào phone seeding, hệ thống sẽ không lên đơn hàng
ẤN CHỌN NHƯ HÌNH
Thêm mới
Xóa
Danh sách đen
  • Khi thêm số vào black list, hệ thống sẽ hiện thống báo báo xấu trong đơn hàng
ẤN CHỌN NHƯ HÌNH
Báo xấu
Thêm mới
Xóa