TỒN KHO

  1. Tìm kiếm sản phẩm

Tại menu Kho hàng -> Tồn kho -> Nâng cao -> tích chọn các trường mong muốn hiển thị -> Nhập thông tin muốn tìm kiếm -> Tìm kiếm

Các thông tin tìm kiếm bao gồm: - Tìm kiếm theo mã sản phẩm (1) - Tìm kiếm theo kho - Tìm kiếm theo loại sản phẩm - Tìm kiếm theo ngày

Tồn cuối kỳ = tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ - xuất trong kỳ

(1) Tồn đầu kỳ: là tồn cuối kỳ của khoảng thời gian trước khoảng thời gian được chọn (VD: Tồn đầu kỳ của ngày hôm nay sẽ là tồn cuối kỳ của hôm qua)

(2) Nhập trong kỳ: sẽ bao gồm nhập kho hàng hóa trong thời điểm này + những đơn "chuyển hoàn" được nhập kho

(3) Xuất trong kỳ: sẽ bao gồm xuất kho hàng hóa (xuất bỏ những sản phẩm lỗi hoặc chuyển kho hàng hóa và căn bằng kho ) + đơn hàng sau khi chuyển sang trạng thái "chuyển hàng"

2. Sắp xếp danh sách sản phẩm

Màn hình tồn kho vốn hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng tồn đầu kỳ, Giá trị tồn đầu kỳ, Số lượng nhập trong kỳ, Giá trị Nhập trong kỳ, Số lượng xuất trong kỳ, Giá trị xuất trong kỳ, Số lượng tồn cuối, Giá trị tồn cuối kỳ, Kho hàng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

3. Hiển thị lưới

Muốn hiển thị các lưới, tại màn hình tồn kho bạn chọn vào biểu tượng bánh xe góc phải dưới màn hình:

4. Chức năng xuất excell

5. Điều chỉnh số lượng tồn kho

Muốn thao tác điều chỉnh số lượng tồn kho bạn chọn biểu tượng chỉnh sửa, sau khi chọn sẽ xuất hiện màn hình kiểm kho, bạn thực hiện thao tác tương tự như chức năng kiểm kho

6. Thẻ kho (lịch sử xuất nhập của sản phẩm)

Last updated