ĐỒNG BỘ ĐƠN HÀNG - SẢN PHẨM

Chức năng cho phép người dùng đồng bộ đơn hàng - sản phẩm trong gian hàng TikTok Shop của mình với TrustSales

Các bước thực hiện Đồng bộ đơn hàng - sản phẩm TikTok Shop với TrustSales:

Đơn hàng chưa đồng bộ: Số đơn hàng chưa được đồng bộ về TrustSales của gian hàng TikTok Shop đó.

Sản phẩm chưa đồng bộ: Số sản phẩm chưa được đồng bộ về TrustSales của các Đơn hàng chưa đồng bộ trong gian hàng TikTok Shop đó.

Bước 2: Màn hình hiển thị Danh sách đơn hàng chưa đồng bộ của gian hàng đó

Tag sản phẩm: Các sản phẩm chưa được đồng bộ về TrustSales

Bước 4: Màn hình hiển thị giao diện Đồng bộ sản phẩm

SKU TikTok Shop: Mã Stock Keeping Unit của gian hàng trong TikTok Shop

Phân loại: Phân loại sản phẩm

SKU TrustSales: Mã Stock Keeping Unit trong TrustSales

Bước 5: Lựa chọn SKU TrustSales tương ứng cho các sản phẩm cần đồng bộ

Lưu: Lưu cập nhật sản phẩm vào TrustSales nếu như tồn tại sản phẩm tương tự trong hệ thống

Tạo sản phẩm: Thêm sản phẩm vào TrustSales nếu như không tồn tại sản phẩm đó trong hệ thống

Bước 8: Đồng bộ đơn hàng thành công

Last updated