TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

"Là nơi quản lý tất cả những trạng thái đơn hàng của shop, tại đây có thể thêm mới các trạng thái phụ cho trạng thái chính phù hợp với quy trinh của shop."

Truy cập: Menu -> Đơn Hàng -> Trạng Thái Đơn Hàng

*Lưu ý: Các trạng thái chính là mặc định của hệ thống.

Last updated