TRUSTSALES
Search
K

TRẠNG THÁI ĐƠN HÀNG

"Là nơi quản lý tất cả những trạng thái đơn hàng của shop, tại đây có thể thêm mới các trạng thái phụ cho trạng thái chính phù hợp với quy trinh của shop."
Truy cập: Menu -> Đơn Hàng -> Trạng Thái Đơn Hàng
*Lưu ý: Các trạng thái chính là mặc định của hệ thống.
Để thêm trạng thái phụ của 1 trạng thái chính: - Chọn hiển thị những trạng thái con của trạng thái chính cần thêm - Click
-> hiện popup "Thêm trạng thái con cho [...]" - Nhập các thông tin: + Tên trạng thái. + Chọn màu + Chọn Mặc định hoặc không -> Click
để hoàn tất
*Lưu ý: sau khi tạo mới trạng thái phụ, vào Cấu hình hệ thống -> Phân quyền hệ thống để phân quyền xem trạng thái đơn mới tạo cho các quyền được phép xem Click
hoặc
để sắp xếp thứ tự của các trạng thái Click
để cập nhật lại các thông tin
Để cấu hình gởi tin nhắn cho khách hàng click
khi đơn hàng chuyển sang trạng thái được cấu hình - Chọn cách thức gởi tin nhắn: SMS, Email hoặc Messenger - Nhập nội dung tin nhắn (có thế dùng các ký tự thay thế) -> Click
để hoàn tất cấu hình