TRUSTSALES
Search
K

THÔNG TIN IN ĐƠN

"Là nơi cập nhật thông tin trễn mẫu in của shop, quản lý mẫu in và tạo mới mẫu in cho shop"
Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Thông tin in đơn
Click vào
để cập nhập thông tin shop: Nhập các thông tin của: - Website - Điện thoại - Địa chỉ - Footer1 - Footer2 - Công Ty Sau đó chọn
để hoàn tất Chọn
hoặc
để thêm các thông tin in đơn cho cửa hàng hoặc chi nhánh. Để xóa mẫu in chọn
*Lưu ý: không xóa 2 mẫu in mặc định của hệ thống