THÔNG TIN IN ĐƠN

"Là nơi cập nhật thông tin trễn mẫu in của shop, quản lý mẫu in và tạo mới mẫu in cho shop"

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Thông tin in đơn

*Lưu ý: không xóa 2 mẫu in mặc định của hệ thống

Last updated