THÔNG TIN IN ĐƠN

"Là nơi cập nhật thông tin trễn mẫu in của shop, quản lý mẫu in và tạo mới mẫu in cho shop"

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Thông tin in đơn

Click vào để cập nhập thông tin shop: Nhập các thông tin của: - Website - Điện thoại - Địa chỉ - Footer1 - Footer2 - Công Ty Sau đó chọn để hoàn tất Chọn hoặc để thêm các thông tin in đơn cho cửa hàng hoặc chi nhánh. Để xóa mẫu in chọn

*Lưu ý: không xóa 2 mẫu in mặc định của hệ thống