CHƯA ĐỌC

Chọn vào icon như hình

ẤN VÀO ICON ĐỂ LỌC CHƯA ĐỌC

Sau khi chọn sẽ hiển thị tin chưa đọc

COMMENT VÀ INBOX CHƯA ĐỌC

Last updated