KẾT NỐI GOOGLE SHEET

Bước 1: truy cập vào trustsales.vn/google/googlesheet/

Bước 2: Thêm tài khoản google

Chọn “cho phép” để đồng bộ tài khoản gmail

Bước 3: Chọn file googlesheet cần đồng bộ

Bước 4: Chon sheet cần đồng bộ

  • Chọn sheet cần đồng bô

  • Ấn đăng ký sheet cần đồng bộ (có thể chọn nhiều sheet để đăng ký )

Bước 5:Cấu hình sheet

  • Tùy chỉnh đơn hàng (cho phép chọn trạng thái và trạng thái phụ, nguồn của đơn hàng)

  • Cột dữ liệu, map dữ liệu tương ứng (cột số điện thoại bắt buộc)

  • Chọn Lưu

Bước 6: Xem thông tin đồng bộ tại màn hình “Quản lý đơn hàng”

Lưu ý: Nên đặt tên file Googlesheet để dễ dàng tìm kiếm

Để dữ liệu map được đúng dữ liệu, file googlesheet cần có tên cột

Last updated