CHIA SỐ CHO SALE

"Là màn hình giúp shop thao tác chia các đơn hàng chưa được xử lý cho các sale của shop xử lý."

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Chia số cho sale

- Màn hình chia số cho sale có 4 nội dung

  • Thống kê số đơn hàng "Chưa xác nhận" (1)

  • Chi tiết số đơn chia cho từng sale (2)

  • Bộ lọc tìm kiếm đơn hàng (3)

  • Danh sách đơn hàng (4)

1. Thống kê số đơn hàng "Chưa xác nhận" của shop

Tổng đơn

Số đơn của hệ thống (facebook, ladingpage...)

Số đơn chưa chia

Nhân viên sale

2. Chi tiết từng sale Tổng số đơn các nhân viên sale đã được chia

  1. Bộ lọc tìm kiếm đơn hàng

Ngày tạo

Fan page

Trạng thái đơn hàng

Nguồn đơn

Phân công

Sản phẩm

4. Danh sách đơn hàng Tất cả những đơn phù hợp với điều kiện lọc bên trên

*Khi chọn hình thức "Admin chia đơn" khi chia đơn xong, Nhân viên được chia đơn chỉ thấy đơn hàng mình được chia và không thấy những đơn của nhân viên khác hoặc những đơn chưa được chia

Last updated