CHIA SỐ CHO SALE

"Là màn hình giúp shop thao tác chia các đơn hàng chưa được xử lý cho các sale của shop xử lý."

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Chia số cho sale

Để thực hiện chia số cho sale chọn Facebook -> Đồng bộ Facebook -> Tùy chọn -> Hình thức chia đơn: Admin chia đơn -> Click để hoàn tất

- Để thực hiện chia số cho sale chọn chế độ Admin chia đơn trong mục Facebook -> Đồng bộ Facebook -> Tùy chọn -> Hình thức chia đơn: Admin chia đơn -> Click để hoàn tất - Màn hình chia số cho sale:

- Màn hình chia số cho sale có 4 nội dung

  • Thống kê số đơn hàng "Chưa xác nhận" (1)

  • Chi tiết số đơn chia cho từng sale (2)

  • Bộ lọc tìm kiếm đơn hàng (3)

  • Danh sách đơn hàng (4)

1. Thống kê số đơn hàng "Chưa xác nhận" của shop

Tổng đơn

Số đơn của hệ thống (facebook, ladingpage...)

Số đơn chưa chia

Nhân viên sale

2. Chi tiết từng sale Tổng số đơn các nhân viên sale đã được chia

  1. Bộ lọc tìm kiếm đơn hàng

Ngày tạo

Fan page

Trạng thái đơn hàng

Nguồn đơn

Phân công

Sản phẩm

4. Danh sách đơn hàng Tất cả những đơn phù hợp với điều kiện lọc bên trên

Có 2 cách chia đơn: Chia đều: click vào đơn muốn chia số lượng tùy chọn, hoặc không click chọn đơn thì hệ thống sẽ lấy hết tất cả đơn ở danh sách và chia -> Click -> Hiện popup Chia đơn -> Click chọn những nhân viên muốn chia đơn -> Click để thực hiện chia đơn. Chia đã chọn: Click chọn đơn hàng muốn chia -> Click -> Hiện popup Chia đơn -> Click chọn những nhân viên muốn chia đơn -> Click để thực hiện chia đơn. *Với trường hợp Chia đã chọn, nếu chọn chia cho nhiều nhân viên, hệ thống sẽ tự động lấy những đơn được chọn chia đều cho những nhân viên được chọn chia đơn

Popup chia đơn

*Khi chọn hình thức "Admin chia đơn" khi chia đơn xong, Nhân viên được chia đơn chỉ thấy đơn hàng mình được chia và không thấy những đơn của nhân viên khác hoặc những đơn chưa được chia