CHUYỂN KHO

I. Tạo phiếu chuyển

Tại menu Kho hàng -> Chuyển kho nội bộ -> Thêm mới

Các bước thực hiện tạo phiếu kho:

Bước 1: chọn kho chuyển

Tại màn hình phiếu chuyển kho -> Kho chuyển

Bước 2: chọn hàng hóa cần chuyển

Hệ thống hỗ trợ 2 cách chọn hàng hóa cần chuyển

Cách 1: Tìm kiếm hàng hóa trên hệ thống bằng công cụ tìm kiếm

Bấm F3 hoặc kích vào ô “tìm kiếm sản phẩm” và nhập mã sản phẩm cần chuyển -> Chọn sản phẩm muốn chuyển kho -> Nhập số lượng muốn chuyển -> chọn giá chuyển

Muốn xóa sản phẩm đã chọn

Cách 2: Import bằng excell

Tại màn hình tạo phiếu kiểm chọn nhập excell -> tải file mẫu

Sau khi tải về file mẫu, bạn thực hiện cập nhật các thông tin:

- Productl ID: mã sản phẩm (bắt buộc)

- ProductName: Tên sản phẩm

- Quantily: Số lượng muốn chuyển (bắt buộc nhập số lượng lớn hơn 0

- UnitPrice: Giá chuyển

Bước 3: nhập chi phí chuyển hàng (nếu có)

Bước 4: nhập các thông tin

Các thông tin chuyển kho bao gồm:

. Kho nhận

. Người nhận: Chọn người nhận (tài khoản người nhận phải thuộc kho nhận)

. Nhập diễn giải (bắt buộc)

. Nhập ghi chú

Bước 5: các trạng thái chuyển kho/Hoàn tất phiếu

Lưu:

Sau khi nhập đầy đủ thông các thông tin phiếu chuyển-> Lưu ở trạng thái này thì bạn vẫn có thể sửa phiếu nếu muốn

Chuyển hàng hoăc Hủy:

Sau khi bấm lưu bạn có thể điều chỉnh thông tin của phiếu, trong trường hợp xác nhận được chuyển hàng -> chọn “Chuyển hàng” hoặc muốn hủy bỏ phiếu chuyển kho vừa tạo chọn “Hủy”

Mã chứng từ STE_0000XX

Thu hồi:

Trong trường hợp đã xuất chuyển nhưng muốn lại thu hồi sản phẩm, bạn mở lại phiếu vừa tạo -> chọn Thu hồi (Việc thu hồi sản phẩm chỉ thực hiện được khi phiếu chuyển chưa chuyển sang trạng thái Thành công)

Bước 6: nhập hàng chuyển kho

Các bước thực hiện:

Tại menu Kho hàng -> Chuyển kho nội bộ -> kích vào phiếu chuyển hàng được nhận - > Thành công

Mã chứng từ: STI_0000XX

II. In/Xuất excell phiếu chuyển

Muốn in phiếu chuyển bạn chọn:

Lưu ý: Chức năng in chỉ sử dụng được khi phiếu chuyển kho ở trạng thái Thành công

Muốn xuất excel của phiếu chuyển, bạn chọn phiếu muốn xuất file -> Xuất Excel

III. Tìm kiếm/sắp xếp phiếu chuyển

Để xem danh sách tất cả các phiếu chuyển hàng, cũng như thông tin về từng phiếu chuyển hàng, vào menu Kho hàng, chọn Chuyển kho nội bộ.

Hệ thống hiển thị ra danh sách phiếu chuyển hàng, bạn có thể tìm kiếm, hoặc sắp xếp danh sách.

1/Tìm kiếm thông tin phiếu chuyển:

Tài màn hình chuyển kho nội bộ -> Nâng cao -> tích chọn các trường mong muốn hiển thị

Các thông tin tìm kiếm phiếu chuyển hàng:

- Tìm kiếm theo mã phiếu chuyển hàng (1)

- Tìm kiếm ngày tạo phiếu

- Tìm kiếm thời gian cập nhập phiếu cuối cùng

- Tìm kiếm theo trạng thái: Mới, chuyển hàng, thành công, thu hồi, hủy

- Tìm kiếm theo kho chuyển

- Tìm kiếm theo kho nhận

- Tìm kiếm theo người nhận

2/ Sắp xếp danh sách phiếu chuyển hàng

Trong màn hình danh sách phiếu chuyển hàng, hệ thống hỗ trợ sắp xếp theo tất cả các cột: Mã phiếu, Kho chuyển, Kho nhận, Trạng thái, Ngày tạo, Người tạo, Ngày nhập, Người nhận theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Last updated