GIAO HÀNG TIẾT KIỆM (GHTK)

Bước 1: Tạo tài khoản trên Giaohangtietkiem.vn

Bước 2: Cấu hình API GHTK trên Trustsales

  • Truy cập mục Cấu Hình chọn Giao Hàng

- Chọn nút Thêm mới Để thêm nhà vận chuyển và điền các thông tin vào

- Chọn API, Giao Hàng Tiết Kiệm

Username: điền địa chỉ mail ( không nên đăng nhập bằng SĐT) , Password: ( mail đăng nhập và pass bên GHTK)

Last updated