GIAO HÀNG TIẾT KIỆM (GHTK)

Bước 1: Tạo tài khoản trên Giaohangtietkiem.vn

  • Truy cập trang giaohangtietkiem.vn tạo tài khoản- Chọn mục "Sửa thông tin cửa hàng" để lấy API Token Key

Bước 2: Cấu hình API GHTK trên Trustsales

  • Truy cập màn hình Đơn hàng -> Nhà Vận Chuyển

- Chọn nút Để điền các thông tin: - Chọn API Giao Hàng Tiết Kiệm - Nhập Token

- Chọn để tạo ghi chú API cho đơn hàng của shop. - Nhập nội dung ghi chú, chọn để hoàn thành tạo ghi chú, chọn để xóa ghi chú không sử dụng nửa.

Bước 3: Gởi đơn sang Giao Hàng Tiết Kiệm - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là Giao Hàng Tiết Kiệm. - Chọn nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách hoặc để gởi từng đơn 1. - Hiện ra popup, click vào để gởi đơn, click để in đơn theo mẫu của GHTK - Hiện ra popup "In GHTK", Nhập tên nhóm, chọn Phương thức lấy hàng, Hẹn ngày lấy hàng, Chọn hình thức vận chuyển.

Sau khi nhập các thông tin, chọn để gởi đơn

Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng