TRUSTSALES
Search
K

NHÀ VẬN CHUYỂN

"Là nơi quản lý tất cả các đơn vị vận chuyển, cấu hình kết nối API để đẩy đơn từ Trustsales qua các Nhà Vận Chuyển..."
Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Nhà vận chuyển
- Để thêm Nhà vận chuyển click
- Nhập các thông tin: + Tên nhà vận chuyển + Chọn màu + Url + Mô tả + Click chọn mặc định (hoặc không) + Chọn logo Nhà vận chuyển (nếu có) - Nếu sử dụng API Nhà vận chuyển click
-> chọn API Nhà vận chuyển - Nhập các thông tin: + Username + Password + Token + ClientID - Chọn "Phương pháp tính Khối lượng" cho đơn hàng + Nếu chọn "Đơn hàng" -> Nhập khối lượng mặc định + Nếu chọn "Tổng KL sản phẩm", đơn hàng sẽ cộng khối lượng sản phẩm trong đơn hàng theo khối lượng được cấu hình tại Danh sách sản phẩm. - Click vào
để hoàn tất cấu hình. - Chọn
để thay đổi thông tin Nhà vận chuyển - Chọn
để xóa Nhà vận chuyển
Xem "HƯỚNG DẪN KẾT NỐI NHÀ VẬN CHUYỂN"