IMPORT ĐƠN HÀNG

"Là công cụ hỗ trợ tạo đơn hàng hàng loạt bằng cách import file Excel."

Truy cập: Menu -> Đơn hàng -> Import đơn hàng

  • Các cột buộc phải nhập:

STT

SĐT

NGUON_KENH

  • Các cột còn lại có thông tin thì nhập khi tạo đơn hàng sẽ cụ thể và đầy đủ thông tin hơn

  • Để tài file lên chọn Browse -> chọn file -> Click Upload

  • Nếu file lỗi, hệ thống sẽ báo lỗi cụ thể tại dòng hay cột nào

  • Đơn import thành công sẽ hiển thị ở màn hình Danh sách đơn hàng

  • Ngày import sẽ là ngày tạo đơn

  • Những đơn được import lên sẽ có trạng thái Chưa xác nhận - Chưa xử lý

Last updated