OKIELA

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://okiela.com. Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API OkieLa trên Trustsales. Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới.

Thêm mới Nhà vận chuyển OkieLa:

  • Click chọn sử dụng API

  • Nhập token được cung cấp từ nhà vận chuyển.

  • Lưu lại Nhà vận chuyển.

Bước 3: Gửi hàng sang OkieLa.

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển OkieLa.

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng. Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

  • Nhập Nhóm OKiela, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

  • Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng:

Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển.

Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Nhấn vào logo OkieLa để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng

Last updated