BÁO CÁO ĐỊNH MỨC SẢN PHẨM

  1. Thiết lập định mức

Bước 1: tại menu kho hàng -> báo cáo định mức sản phẩm

Bước 2: nhập sản phẩm muốn gán định mức

Bước 3: chọn cấu hình định mức

Bước 4: kick vào mỗi sản phẩm cấu hình

Bước 5: sau khi màn hình thêm định mức xuất hiện

Bước 6: Lưu

2. Xem báo cáo định mức tối thiểu

Tại menu Kho hàng -> Báo cáo định mức sản phẩm -> Dưới mức định mức

-Định mức tối thiểu: Định mức tối thiểu được thiết lập cho sản phẩm đó

-Tồn kho: Số lượng sản phẩm hiện có tại kho hàng

-Cần nhập = Định mức tối thiểu – Tồn kho

3. Xem báo cáo định mức tối đa

Tại menu Kho hàng -> Báo cáo định mức sản phẩm-> Vượt mức định mức

-Định mức tối đa: Định mức tối đa được thiết lập cho sản phẩm đó Tồn

-kho: Số lượng sản phẩm hiện có tại kho hàng

-Cần xuất = Tồn kho – Định mức tối đa

Last updated