TRUSTSALES
Search
K

BÁO CÁO ĐỊNH MỨC SẢN PHẨM

  1. 1.
    Thiết lập định mức
Bước 1: tại menu kho hàng -> báo cáo định mức sản phẩm
Bước 2: nhập sản phẩm muốn gán định mức
Bước 3: chọn cấu hình định mức
Bước 4: kick vào mỗi sản phẩm cấu hình
Bước 5: sau khi màn hình thêm định mức xuất hiện
Bước 6: Lưu
2. Xem báo cáo định mức tối thiểu
Tại menu Kho hàng -> Báo cáo định mức sản phẩm -> Dưới mức định mức
-Định mức tối thiểu: Định mức tối thiểu được thiết lập cho sản phẩm đó
-Tồn kho: Số lượng sản phẩm hiện có tại kho hàng
-Cần nhập = Định mức tối thiểu – Tồn kho
3. Xem báo cáo định mức tối đa
Tại menu Kho hàng -> Báo cáo định mức sản phẩm-> Vượt mức định mức
-Định mức tối đa: Định mức tối đa được thiết lập cho sản phẩm đó Tồn
-kho: Số lượng sản phẩm hiện có tại kho hàng

-Cần xuất = Tồn kho – Định mức tối đa