TRUSTSALES
Search
K

NINJAVAN

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://www.ninjavan.co/vi-vn - Truy cập trang https://www.ninjavan.co/vi-vn để tạo tài khoản
Bước 2: Cấu hình API NINJA VAN trên Trustsales - Truy cập màn hình cấu hình -> giao hàng
- Chọn nút
Để điền các thông tin: - Chọn sử dụng API - Nhập API Branch ID sau đó bấm lưu
Bước 3: Gởi đơn sang Ninja Van - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là Ninja Van.
Chọn
nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách đơn hàng hoặc
để gởi từng đơn 1.
Hiện ra popup, click vào
để gởi đơn Hiện ra popup
Nhập tên nhóm và bấm gửi đơn.
Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng.
Bước 4: Đồng bộ trạng thái nhà vận chuyển
Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Chọn bộ lọc "chuyển hàng" sau đó click vào
để đồng bộ trạng thái đơn hàng với Ninja Van.
Last modified 2yr ago