NINJAVAN

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://www.ninjavan.co/vi-vn - Truy cập trang https://www.ninjavan.co/vi-vn để tạo tài khoản

Bước 2: Cấu hình API NINJA VAN trên Trustsales - Truy cập màn hình cấu hình -> giao hàng

Bước 3: Gởi đơn sang Ninja Van - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là Ninja Van.

Nhập tên nhóm và bấm gửi đơn.

Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng.

Bước 4: Đồng bộ trạng thái nhà vận chuyển

Last updated