NINJAVAN

Bước 1: Tạo tài khoản trên https://www.ninjavan.co/vi-vn - Truy cập trang https://www.ninjavan.co/vi-vn để tạo tài khoản

Bước 2: Cấu hình API NINJA VAN trên Trustsales - Truy cập màn hình cấu hình -> giao hàng

- Chọn nút Để điền các thông tin: - Chọn sử dụng API - Nhập API Branch ID sau đó bấm lưu

Bước 3: Gởi đơn sang Ninja Van - Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là Ninja Van.

Chọn nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách đơn hàng hoặc để gởi từng đơn 1.

Hiện ra popup, click vào để gởi đơn Hiện ra popup

Nhập tên nhóm và bấm gửi đơn.

Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng.

Bước 4: Đồng bộ trạng thái nhà vận chuyển

Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC. Chọn bộ lọc "chuyển hàng" sau đó click vào để đồng bộ trạng thái đơn hàng với Ninja Van.