DHL

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://forms.gle/uoWFFrKGySw8R4VA7

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API DHL trên Trustsales.

Màn hình: Cấu hình/Giao hàng.

Nhấn vào: Thêm mới.

Thêm mới Nhà vận chuyển DHL:

  • Click chọn sử dụng API DHL .

  • Nhập user name/password PICKUP và SOLDTO được cung cấp từ tài khoản nhà vận chuyển.

  • Lưu lại Nhà vận chuyển

Bước 3: Gửi hàng sang DHL. Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển DHL.

Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là DHL.

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng. Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup: • Click vào Gửi đơn DHL để mở popup gửi đơn.

  • Nhập Nhóm DHL, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop.

  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

  • Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng:

Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển. Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC Tracking trạng thái đơn hàng, click vào:

Last updated