NGUỒN ĐƠN HÀNG

"Là nơi quản lý và tạo các Nguồn đơn hàng của shop, để biết được đơn hàng được tạo từ nguồn nào, và có thể lọc các đơn hàng theo nguồn."

Truy cập: Menu -> Đơn Hàng -> Nguồn Đơn Hàng

Last updated