TRUSTSALES
Search
K

NGUỒN ĐƠN HÀNG

"Là nơi quản lý và tạo các Nguồn đơn hàng của shop, để biết được đơn hàng được tạo từ nguồn nào, và có thể lọc các đơn hàng theo nguồn."
Truy cập: Menu -> Đơn Hàng -> Nguồn Đơn Hàng
- Để thêm Nguồn đơn hàng phù hợp với shop Click
- Nhập các thông tin: + Mã nguồn + Tên nguồn + Chọn mặc định (hoặc không) Khi chọn mặc định thì Thêm mới đơn hàng sẽ hiển thị Nguồn đơn là Nguồn được cấu hình mặc định. - Sau khi nhập thông tin xong Click
để hoàn tất - Click
để cập nhật lại thông tin Nguồn đơn hàng - Click
để xóa Nguồn đơn hàng