CẤU HÌNH GIAN HÀNG

Chức năng cho phép người dùng cấu hình cửa hàng TikTok Shop của mình trong TrustSales

Các bước thực hiện Cấu hình gian hàng TikTok Shop trên TrustSales:

Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện cấu hình gian hàng TikTok Shop

Tự động đồng bộ đơn hàng: Đơn hàng trên TikTok Shop sẽ được tự động đồng bộ về TrustSales theo thời gian thực

Tự động đồng bộ tồn kho: Tồn kho trên TikTok Shop sẽ được tự động cập nhật theo hệ thống TrustSales

Tại Công thức đồng bộ tồn kho:

  • Nếu chọn option "Số lượng tồn kho hiện tại": Tồn kho TikTok Shop = Tồn kho hiện tại + Dự trù

  • Nếu chọn option "Số lượng tồn kho hiện tại - Số lượng đã đặt": Tồn kho TikTok Shop = Tồn kho hiện tại - Số lượng Đặt hàng + Dự trù

Tại Dự trù:

Số lượng hàng trong kho đáp ứng cao hơn so với dự tính --> Nhập số dương


Số lượng hàng trong kho hao hụt hơn so với dự tính --> Nhập số âm

Tại Ngày bắt đầu xử lý kho:

Những đơn hàng bắt đầu xử lý sau ngày được chọn mới được tính vào Đơn hàng xuất kho.

Bước 3: Tiến hành cấu hình gian hàng TikTok Shop

Bước 5: Hoàn tất cấu hình gian hàng TikTok Shop trên TrustSales

Last updated