TRUSTSALES
Search
K

SUPERSHIP

Bước 1: Tạo tài khoản trên supership.vn - Truy cập trang supership.vn tạo tài khoản
Bước 2: Cấu hình API SuperShip trên Trustsales - Truy cập màn hình Đơn hàng -> Nhà Vận Chuyển
- Chọn
để tạo NVC SuperShip
- Nhập tên NVC - Chọn sử dụng API - chọn API SuperShip - Nhập email/ SĐT - Mật khẩu - Click
để lấy token - Chọn Phương pháp tính khổi lượng - Nhập Khối lượng mặc định - Click
để hoàn tất cấu hình.
Bước 3: Gởi đơn sang SuperShip
- Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là SuperShip . - Chọn
nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách hoặc
để gởi từng đơn 1. - Hiện ra popup, click vào
để gởi đơn, click
để in đơn theo mẫu của SupperShip - Hiện ra popup "SupperShip", Nhập tên nhóm, chọn Phương thức lấy hàng, Hẹn ngày lấy hàng, Chọn hình thức vận chuyển.
Sau khi nhập các thông tin, chọn
để gởi đơn Gởi đơn thành công hệ thống sẽ hiện popup thông báo
Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng.