ĐỊA CHỈ IP

Hỗ trợ cấu hình giới hạn IP truy cập vào hệ thống

+ Bước 1: Truy cập menu cấu hình chọn địa chỉ IP

+ Bước 2: Chọn Giới hạn truy cập để hạn chế các ip không được truy cập vào hệ thống

Bước 3: Thêm mới những Ip được quyền truy cập vào hệ thống

Last updated