TRUSTSALES
Search
K

ĐỊA CHỈ IP

Hỗ trợ cấu hình giới hạn IP truy cập vào hệ thống
+ Bước 1: Truy cập menu cấu hình chọn địa chỉ IP
+ Bước 2: Chọn Giới hạn truy cập để hạn chế các ip không được truy cập vào hệ thống
Bước 3: Thêm mới những Ip được quyền truy cập vào hệ thống